HALAMAN UTAMA

Syiah Bukan Islam - Fatwa Ulama dan Imam

Assalamualaikum, kali ini saya kongsikan pula fatwa daripada ulama mengenai Agama Syiah ini. Mukadimah pembuka kalam: Akhir-akhir ini telah panas dan heboh mengenai isu Syiah,rata-rata masyarakat di Malaysia ini masih tidak mengetahui dan keliru sama ada Syiah ini suatu mazhab dalam agama islam kah? atau suatu agama sesat dan kafir yang bukan termasuk dalam islam? maka disini ana memberi perkongsian mengenai hukum sebenar Syiah.
 • SYIAH BUKAN ISLAM DAN TIDAK BOLEH MENGANUT AGAMANYA

Berikut ini kami kutipkan fatwa-fatwa para Imam dan para Ulama mengenai aliran Syi’ah. Mereka itu mengeluarkan fatwa-fatwa setelah mempelajari dan mengetahui sampai dimana kesesatan Syiah. Bahkan dari mereka itu ada yang hidup dalam satu zaman dan satu daerah dengan orang-orang Syiah. Fatwa-fatwa para Imam dan Ulama ini kami kutip dari kitab “Ushul Mazhab Asy’Syiah Al-Imamiyah Al-Its’naasyariyah” oleh Dr. Nasir bin Abdullah bin Ali Al Ghifari.

Para Imam dan para Ulama tersebut dengan tegas menghukum Kafir orang-orang Rofidhoh atau orang-orang Syiah yang suka mencaci-maki dan mengkafirkan para sahabat, serta menuduh Siti Aisyah istri Rasulullah SAW berbuat serong dan berkeyakinan bahwa Al-Qur’an yang ada sekarang ini sudah tidak original lagi

Diantara para Imam dan para Ulama yang telah mengeluarkan fatwa-fatwa tersebut adalah :


1. Imam Malik (Imam Fiqh dan Imam Hadith, Pengasas mazhab Maliki)
 1. االامام مالكروى الخلال عن ابى بكر المروزى قال : سمعت أبا عبد الله يقول :قال مالك : الذى يشتم اصحاب النبى صلى الله عليه وسلمليس لهم اسم او قال نصيب فى الاسلام.( الخلال / السن: ۲،٥٥٧ )
 2. Al Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marwazi, katanya : Saya mendengar Abu Abdulloh berkata, bahwa Imam Malik berkata : “Orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi, maka ia tidak termasuk dalam golongan Islam” ( Al Khalal / As Sunnah, 2-557 )

2. Ibnu Katsir(Ulama Tafsir)
 1. Ibnu Katsir berkata, dalam kaitannya dengan firman Allah surat Al Fath ayat 29, yang artinya :“ Muhammad itu adalah Rasul (utusan Allah). Orang-orang yang bersama dengan dia (Mukminin) sangat keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, engkau lihat mereka itu rukuk, sujud serta mengharapkan kurnia daripada Allah dan keridhaanNya. Tanda mereka itu adalah di muka mereka, karena bekas sujud. Itulah contoh (sifat) mereka dalam Taurat. Dan contoh mereka dalam Injil, ialah seperti tanaman yang mengeluarkan anaknya (yang kecil lemah), lalu bertambah kuat dan bertambah besar, lalu tegak lurus dengan batangnya, sehingga ia menakjubkan orang-orang yang menanamnya. (Begitu pula orang-orang Islam, pada mula-mulanya sedikit serta lemah, kemudian bertambah banyak dan kuat), supaya Allah memarahkan orang-orang kafir sebab mereka. Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih diantara mereka”.
 2. Beliau berkata : Dari ayat ini, dalam satu riwayat dari Imam Malik, beliau mengambil kesimpulan bahwa golongan Rofidhoh (Syiah), yaitu orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW, adalah Kafir.Beliau berkata : “Karena mereka ini membenci para sahabat, maka dia adalah Kafir berdasarkan ayat ini”. Pendapat tersebut disepakati oleh sejumlah Ulama. (Tafsir Ibin Katsir, 4-219)

3. Imam Al Qurthubi(Ulama Tafsir)
 1. Imam Al Qurthubi berkata : “Sesungguhnya ucapan Imam Malik itu benar dan penafsirannya juga benar, siapapun yang menghina seorang sahabat atau mencela periwayatannya, maka ia telah menentang Allah, Tuhan seru sekalian alam dan membatalkan syariat kaum Muslimin”. (Tafsir Al Qurthubi, 16-297).4. Imam Ahmad(Imam Fiqh dan Hadith,Pengasas Mazhab Hanbali)
 1. الامام احمد ابن حمبل:روى الخلال عن ابى بكر المروزى قال : سألت ابا عبد الله عمن يشتمأبا بكر وعمر وعائشة ؟ قال: ماأراه على الاسلام.( الخلال / السنة : ۲، ٥٥٧)
 2. Al Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marwazi, ia berkata : “Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah? Jawabnya, saya berpendapat bahwa dia bukan orang Islam”. ( Al Khalal / As Sunnah, 2-557).
 3. Beliau Al Khalal juga berkata : Abdul Malik bin Abdul Hamid menceritakan kepadaku, katanya: “Saya mendengar Abu Abdullah(Imam Ahmad) berkata : “Barangsiapa mencela sahabat Nabi, maka kami khawatir dia keluar dari Islam, tanpa disadari”. (Al Khalal / As Sunnah, 2-558).
 4. Beliau Al Khalal juga berkata :
 5. وقال الخلال: أخبرنا عبد الله بن احمد بن حمبل قال : سألت أبى عن رجل شتم رجلامن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما أراه على الاسلام(الخلال / السنة : ۲،٥٥٧)“ 
 6. Abdullah bin Ahmad bin Hambal bercerita pada kami, katanya : “Saya bertanya kepada ayahku perihal seorang yang mencela salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Maka beliau menjawab : “Saya berpendapat ia bukan orang Islam”. (Al Khalal / As Sunnah, 2-558)
 7. Dalam kitab AS SUNNAH karya IMAM AHMAD halaman 82, disebutkan mengenai pendapat beliau tentang golongan Rofidhoh (Syiah) :
 8. “Mereka itu adalah golongan yang menjauhkan diri dari sahabat Muhammad SAW dan mencelanya, menghinanya serta mengkafirkannya, kecuali hanya empat orang saja yang tidak mereka kafirkan, yaitu Ali, Ammar, Migdad dan Salman. Golongan Rofidhoh (Syiah) ini sama sekali bukan Islam.”

5. Imam Al-Bukhori
 1. الامام البخارى.قال رحمه الله : ماأبالى صليت خلف الجهمى والرافضىأم صليت خلف اليهود والنصارىولا يسلم عليه ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم.( خلق أفعال العباد :١٢٥)
 2. Iman Bukhori berkata : “Bagi saya sama saja, apakah aku sholat dibelakang Imam yang beraliran JAHM atau Rofidhoh (Syiah) atau aku sholat di belakang Imam Yahudi atau Nasrani. Dan seorang Muslim tidak boleh memberi salam pada mereka, dan tidak boleh mengunjungi mereka ketika sakit juga tidak boleh kawin dengan mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai saksi, begitu pula tidak makan hewan yang disembelih oleh mereka.” (Imam Bukhori / Kholgul Afail, halaman 12)

6. Al-Faryabi
 1. Al Khalal meriwayatkan, katanya : “Telah menceritakan kepadaku Harb bin Ismail Al Karmani, katanya : “Musa bin Harun bin Zayyad menceritakan kepada kami : “Saya mendengar Al Faryaabi dan seseorang bertanya kepadanya tentang orang yang mencela Abu Bakar. Jawabnya : “Dia kafir”. Lalu ia berkata : “Apakah orang semacam itu boleh disholatkan jenazahnya ?”. Jawabnya : “Tidak”. Dan aku bertanya pula kepadanya : “Mengenai apa yang dilakukan terhadapnya, padahal orang itu juga telah mengucapkan Laa Ilaaha Illalloh?”. Jawabnya : “Janganlah kamu sentuh jenazahnya dengan tangan kamu, tetapi kamu angkat dengan kayu sampai kamu turunkan ke liang lahatnya”. (Al Khalal / As Sunnah, 6-566).

7. Ahmad bin Yunus 
 1. Beliau berkata : “Sekiranya seorang Yahudi menyembelih seekor binatang dan seorang Rofidhi (Syiah) juga menyembelih seekor binatang, niscaya saya hanya memakan sembelihan si Yahudi dan aku tidak mau makan sembelihan si Rofidhi (Syiah), sebab dia telah murtad dari Islam”. (Ash Shariim Al Maslul, halaman 570).

8. Abu Zur’ah Ar-Rozi
 1. أبو زرعة الرازى.اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمفاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله الى ابطال القران والسنة.( الكفاية : ٤٩)
 2. Beliau berkata : “Bila anda melihat seorang merendahkan (mencela) salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dia adalah ZINDIIG. Karena ucapannya itu berakibat membatalkan Al-Qur’an dan As Sunnah”. (Al Kifayah, halaman 49).

9. ABDUL QODIR AL BAGHDADI 
 1. Beliau berkata : “Golongan Jarudiyah, Hisyamiyah, Jahmiyah dan Imamiyah adalah golongan yang mengikuti hawa nafsu yang telah mengkafirkan sahabat-sahabat terbaik Nabi, maka menurut kami mereka adalah kafir. Menurut kami mereka tidak boleh di sholatkan dan tidak sah berma’mum sholat di belakang mereka”. (Al Fargu Bainal Firaq, halaman 357).Beliau selanjutnya berkata : “Mengkafirkan mereka adalah suatu hal yang wajib, sebab mereka menyatakan Allah bersifat Al Bada’ 

10. IBNU HAZM
 1. Beliau berkata : “Salah satu pendapat golongan Syiah Imamiyah, baik yang dahulu maupun sekarang ialah, bahwa Al-Qur’an sesungguhnya sudah diubah”.Kemudian beliau berkata : ”Orang yang berpendapat bahwa Al-Qur’an yang ada ini telah diubah adalah benar-benar kafir dan mendustakan Rasulullah SAW”. (Al Fashl, 5-40).

11. ABU HAMAD AL GHOZALI 
 1. Imam Ghozali berkata : “Seseorang yang dengan terus terang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar Rodhialloh Anhuma, maka berarti ia telah menentang dan membinasakan Ijma kaum Muslimin. Padahal tentang diri mereka (para sahabat) ini terdapat ayat-ayat yang menjanjikan surga kepada mereka dan pujian bagi mereka serta pengukuhan atas kebenaran kehidupan agama mereka, dan keteguhan aqidah mereka serta kelebihan mereka dari manusia-manusia lain”.Kemudian kata beliau : “Bilamana riwayat yang begini banyak telah sampai kepadanya, namun ia tetap berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, maka orang semacam ini adalah kafir. Karena dia telah mendustakan Rasulullah. Sedangkan orang yang mendustakan satu kata saja dari ucapan beliau, maka menurut Ijma’ kaum Muslimin, orang tersebut adalah kafir”. (Fadhoihul Batiniyyah, halaman 149).

12. AL QODHI IYADH
 1. Beliau berkata : “Kita telah menetapkan kekafiran orang-orang Syiah yang telah berlebihan dalam keyakinan mereka, bahwa para Imam mereka lebih mulia dari pada para Nabi”.Beliau juga berkata : “Kami juga mengkafirkan siapa saja yang mengingkari Al-Qur’an, walaupun hanya satu huruf atau menyatakan ada ayat-ayat yang diubah atau ditambah di dalamnya, sebagaimana golongan Batiniyah (Syiah) dan Syiah Ismailiyah”. (Ar Risalah, halaman 325).

13. AL FAKHRUR ROZI 
 1. Ar Rozi menyebutkan, bahwa sahabat-sahabatnya dari golongan Asyairoh mengkafirkan golongan Rofidhoh (Syiah) karena tiga alasan :Pertama: Karena mengkafirkan para pemuka kaum Muslimin (para sahabat Nabi). Setiap orang yang mengkafirkan seorang Muslimin, maka dia yang kafir. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, yang artinya : “Barangsiapa berkata kepada saudaranya, hai kafir, maka sesungguhnya salah seorang dari keduanya lebih patut sebagai orang kafir”.Dengan demikian mereka (golongan Syiah) otomatis menjadi kafir.Kedua: “Mereka telah mengkafirkan satu umat (kaum) yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sebagai orang-orang terpuji dan memperoleh kehormatan (para sahabat Nabi)”.Ketiga: Umat Islam telah Ijma’ menghukum kafir siapa saja yang mengkafirkan para tokoh dari kalangan sahabat.(Nihaayatul Uguul, Al Warogoh, halaman 212).

14. SYAH ABDUL AZIZ DAHLAWI 
 1. Sesudah mempelajari sampai tuntas mazhab Itsna Asyariyah dari sumber-sumber mereka yang terpercaya, beliau berkata : “Seseorang yang menyemak aqidah mereka yang busuk dan apa yang terkandung didalamnya, niscaya ia tahu bahwa mereka ini sama sekali tidak berhak sebagai orang Islam dan tampak jelaslah baginya kekafiran mereka”. (Mukhtashor At Tuhfah Al Itsna Asyariyah, halaman 300).

15. MUHAMMAD BIN ALI ASY SYAUKANI 
 1. Perbuatan yang mereka (Syiah) lakukan mencakup empat dosa besar, masing-masing dari dosa besar ini merupakan kekafiran yang terang-terangan.Pertama : Menentang Allah.Kedua : Menentang Rasulullah.Ketiga : Menentang Syariat Islam yang suci dan upaya mereka untuk melenyapkannya.Keempat : Mengkafirkan para sahabat yang diridhoi oleh Allah, yang didalam Al-Qur’an telah dijelaskan sifat-sifatnya, bahwa mereka orang yang paling keras kepada golongan Kuffar, Allah SWT menjadikan golongan Kuffar sangat benci kepada mereka. Allah meridhoi mereka dan disamping telah menjadi ketetapan hukum didalam syariat Islam yang suci, bahwa barangsiapa mengkafirkan seorang muslim, maka dia telah kafir, sebagaimana tersebut di dalam Bukhori, Muslim dan lain-lainnya.(Asy Syaukani, Natsrul Jauhar Ala Hadiitsi Abi Dzar, Al Warogoh, hal 15-16)

Penutup Kalam
 • Azam Mudin berkata : Setelah didatangkan Fatawa Imam salaf dan khalaf kita di atas,diketahui bahawa pendapat mengenai syiah(terutama syiah imamiyyah) adalah KAFIR berdasarkan dalil-dalil yang telah ada,maka tidak berhak lah bagi seorang muslim yang berdiri teguh di atas manhaj Ahlus Sunnah Waljamaah mengingkari fatawa imam manhaj yang dipegangnya
 • setelah mengetahui hukum sebenar syiah maka barangsiapa yang masih mengingkari hukum ini dan masih membela agama syiah maka ketahuilah dia seorang sunni yang degil tak boleh diajar,atau seorang syiah yang bertaqiyyah untuk mencipta syubhat kepada manhaj ahlus sunnah waljamaah,wallahu bissajawab 
 • P/s sebarang soalan dan kekeliruan boleh datang bertanya kepada ana Azam Mudin,
 • dan jika terdapat sebarang ketidak puasan hati mengenai hasil perkongsian ini boleh juga datang berbahas dengan ana,sesungguhnya kebenaran itu teguh kebathilan itu rapuh,waallahualam :) 
 • dan jika datang si syiah kepada kalian bawa fatawa dari ulama khalaf dan kontemprorari mengenai benarnya syiah sebagai suatu mazhab dalam agama islam maka minta kepada dia bukti berupa audio dan video para Ulama besar kita berfatawa demikian nescaya mereka akan sukar memberinya :) 

Mohon sharekan kepada khalayak Umum
 -Azam Mudin-Pembela As Sahabah dan Khadim kepada Allah Al Rahman Al Rahim 

Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Bahaya Syiah Dan Kenali Penganutnya

Assalamualaikum, sekian kalinya isu Syiah ini semakin mendapat perhatian masyarakat dan media. Ini mendorong dan menjadikan masyarakat mula mendapatkan maklumat dan pengetahuan berkaitan dengan ajaran Syiah di Malaysia yang dikatakan semakin berkembang dari semasa ke semasa. Oleh itu, suka saya kongsikan mengenai sedikit penerangan yang biasa berkaitan dengan Syiah ini.

Mengenali munafiqun moden, mereka ada keliling kita ! Dipetik daripada perkongsian dalam Fan Page (Facebook Ustaz Zahazan Mohamed) dan boleh mendapatkan maklumat lain di Halaman Facebook Ayuh Sepakat Tolak Syiah dan Kumpulan Facebook Menolak Syiah untuk menambah pengetahuan dan maklumat berkaitan dengan Syiah. Wallahua'lam


Penganut Syiah di Malaysia atau di Indonesia selalu bersembunyi dalam segala hal, terutama mereka mendakwa bahawa Syiah merupakan sebahagian mazhab dalam Islam. Padahal sebenarnya tidak. Dalam istilah Syiah, hal itu disebut "Taqiyah". Namun sebenarnya ada beberapa yang boleh kita perhatikan dari penganut Syiah antaranya pada 15 ciri-ciri yang berikut ini:

1) Mengenakan serban hitam tanpa kopiah di dalamnya dengan bentuk tertentu, biasanya besar.Tidak seperti serban yang biasa dipakai oleh ulama ahlussunnah yang berkopiah di bawahnya, biasanya mempunyai saiz sederhana besar dan ada ekor, serban mereka seperti serban dibelitkan di keliling kepala tanpa ekor, dibalut dgn lingkungan yang amat ketara besar.

2) Tidak solat Jumaat. Meskipun solat Jumaat bersama jamaah, tetapi dia langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan menyangka dia mengerjakan solat sunat, padahal dia menyempurnakan solat Zuhur empat rakaat, kerana pengikut Syiah tidak meyakini kesahihan solat Jumaat kecuali bersama Imam yang ma'sum atau wakilnya.

3) Pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri solatnya dengan mengucapkan salam ke kanan dan kiri yang kita lakukan & semua kaum Muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali.

4) Pengikut Syiah jarang solat jemaah kerana mereka tidak mengakui solat lima waktu, tapi yang mereka yakini hanya tiga waktu sahaja.

5) Majoriti pengikut Syiah selalu membawa At-Turbah Al-Husainiyah iaitu batu / tanah yang digunakan menempatkan kening ketika sujud apabila mereka solat bersendirian atau jauh dari orang lain.

6) Jika anda perhatikan caranya berwuduk maka anda akan dapati bahawa wudhunya sangat berlainan, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum Muslimin.

7) Anda tidak akan mendapati penganut Syiah hadir dalam kuliah dan ceramah Ahlussunnah.

Anda juga akan melihat penganut Syiah banyak menyebut Ahlul Bait; Ali, Fathimah, Hasan dan Husein radhiyallahu anhum. Mereka memang menafikan sumbangan para sahabat dan salafussoleh yang lain bahkan menganggap kesemua itu telah murtad.


9) Mereka juga tidak akan menunjukkan penghormatan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, majoriti sahabat dan Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhum.Malah mengucapkan laknat, cacian & lucah kepada para ulama ahlussunnah itu merupakan tradisi syiah, sila lihat diskusi sunni syi'i yg ada dlm you tube antara Al Syikh Adnan Ar'ur dengan ahli ilmu syiah.

10) Pada bulan Ramadhan penganut Syiah tidak terus berbuka puasa setelah azan maghrib. Dalam hal ini Syiah berkeyakinan seperti Yahudi iaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah kelihatan di langit. Dengan kata lain mereka berbuka apabila benar-benar sudah masuk waktu malam. Mereka juga tidak solat terawih bersama kaum Muslimin, kerana menganggapnya sebagai bid'ah.11) Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menanam dan menimbulkan fitnah antara jamaah salaf dengan jemaah lain, sementara itu mereka mendakwa tidak ada perselisihan antara mereka dengan jamaah lain selain salaf. Ini tentu tidak benar.

12) Anda tidak akan melihat seorang penganut Syiah memegang dan membaca Al-Quran kecuali jarang sekali, itu pun sebagai bentuk taqiyyah (pura-pura) kerana Al-Qur'an yang benar menurut mereka iaitu al-Quran yang berada di tangan al-Mahdi yang ditunggu kedatangannya.

13) Orang Syiah tidak berpuasa pada hari Asyura, dia hanya menunjukkan kesedihan di hari tersebut.

14) Mereka juga berusaha keras mempengaruhi kaum wanita khususnya para mahasiswi di universiti atau di kampung sebagai langkah awal untuk memenuhi keinginannya melakukan mut'ah dengan para wanita tersebut apabila nantinya mereka menerima agama Syiah. 

15) Orang-orang Syiah tekun mendakwah orang-orang tua yang mempunyai anak perempuan dengan harapan anak perempuannya juga turut menganut Syiah sehingga dengan selesa dia boleh melakukan zina mut'ah dengan wanita tersebut baik dengan pengetahuan ayahnya ataupun tidak. Pada hakikatnya ketika ada seorang yang ayah yang menerima agama Syiah, maka para pengikut Syiah yang lain automatik telah mendapatkan anak gadisnya untuk dimut'ah. Tentunya setelah mereka berjaya meyakinkan bolehnya mut'ah. Semua kemudahan, kelebihan, dan kesenangan terhadap syahwat ini ada dalam diri para pemuda sehingga dengan mudah para pengikut Syiah menjerat mereka bergabung dengan agama Syiah.

Kesimpulannya, ciri-ciri mereka sangat banyak. Selain yang kami sebutkan di atas masih banyak ciri-ciri yang lain sehingga tidak mungkin bagi kita untuk menjelaskan semuanya di sini. Namun cara yang paling praktikal ialah dengan memerhatikan raut wajah.

Wajah mereka merah padam jika anda mencela Khomeini dan Sistani, tapi bila anda mengutuk Abu Bakar, Umar, Usman, Aisyah dan Hafshah, atau sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum tidak ada sedikit pun tanda-tanda kemarahan di wajahnya.

Akhirnya, dengan hati yang terang Ahlussunnah dapat mengenali pengikut Syiah dari wajah hitam mereka kerana tidak mempunyai keberkatan, jika anda perhatikan wajah mereka maka anda akan membuktikan kebenaran kadar ini dan inilah hukuman bagi siapa saja yang mencela dan meremehkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ibunda kaum Muslimin radhiyallahu anhum yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka mendakwa mereka juga muslim padahal mereka dengan Islam sudah tiada titik pertemuan..

Sebarkan fakta ini kepada setiap muslim yang anda kenal sebagai tanda sayang & rahmat pada mereka agar tidak tergelincir dari landasan aqidah yang benar..

Ingat pesan Nabi saw, bahawa: 

Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah Saw bersabda: “ Bani Israil akan terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, kecuali satu, yaitu Al-Jamaa’ah.” HR. Sunan Ibnu Majah.

Lagi sabda Nabi saw, maksudnya :

“Bani Israel telah berpecah sebanyak 72 firqah dan akan berpecah umatku kepada 73 puak, semuanya akan masuk Neraka kecuali satu.” Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya: “Siapakah yang satu golongan itu Ya Rasulullah?” Nabi menjawab: "Yang satu itu ialah orang yang berpegang sebagai peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku.” HR Imam Tirmizi.

Bicara di atas adalah dari sumber terjemahan lppimakassar Baharin Bin Assar bersama penambahan hadis di bawah oleh saya (Ustaz Zahazan Mohamed).
Antara Perdebatan Ahlul Sunnah dan Syiah dalam satu siaran Televisyen.


Semoga kita semua terhidar daripada ajaran yang sesat ini. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar, Walillahil hamd...

Silalah ke Halaman Facebook Ayuh Sepakat Tolak Syiah dan Kumpulan Facebook Menolak Syiah untuk menambah pengetahuan dan maklumat berkaitan dengan Syiah. Wallahua'lam...


Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Fungsi Sebenar Apendiks Telah Ditemui

Assalamualaikum, MashaAllah, Maha Suci Allah menciptakan sesuatu itu bukanlah sia-sia. Apendiks pada manusia yang dikatakan tiada fungsi telah dibuktikan oleh saintis Amerika mempunyai peranan yang sangat penting kepada sistem perkumuhan manusia.

Para penyelidik daripada Amerika mengatakan apendiks pada manusia adalah menjadi tempat atau pun sebuah rumah yang selamat untuk bakteria baik dan boleh menjadikan usus berfungsi semula selepas serangan yang menyebabkan penyakit kolera.

Kebanyakkan orang telah membuang katung kecil (apendiks) berlebihan mereka yang terkeluar daripada bahagian usus pertama dan beranggapan itu adalah lebih baik.Saintis daripada Pusat Perubatan Universiti Duke di Utara Carolina (Duke University Medical Centre in North Carolina) berkata kesan daripada penyakit taun dan kolera, hanya bakteria baik yang berada di dalam apendiks akan dapat membantu pencernaan dengan membersihkan usus apabila memainkan peranannya sebagai satu fungsi yang tidak diketahui manusia akan kepentingannya.Tetapi, Profesor Bill Parker berkata penemuan ini bukanlah bermakna kita akan mengharapkan fungsi apendiks ini 100%.

"Ianya sangat penting kepada kita untuk memahami bahawa apendiks juga boleh menjadi keradangan, disebabkan ianya mempunyai fungsi tersebut tidak bermakna ianya sepatutnya dikekalkan" katanya.

"Jadi ia bukanlah sesuatu yang menggembirakan tetapi kita tak mahu ianya menyebabkan kemudharatan yang lain, kita tidak mahu orang berkata "Oh, apendiks saya mempunyai fungsi, jadi saya tak perlu berjumpa dengan doktor dan saya akan cuba untuk mengharapkannya."".


Teori Menarik
Professor Madya di Jabatan Sains Perubatan di Universiti RMIT, Nicholas Vardaxis berkata teori yang dikemukakan saintis Universiti Duke adalah logik.

"Sebagai idea yang sangat menarik, ianya berkemungkinan akan menjadi tempat yang terbaik untuk sesetengah bakteria untuk berada di dalamnya dan menjadi tempat terakhir daripada yang lain." katanya.

"Masalahnya adalah jika kita perhatikan menerusi evolusi, skala evolusi yang paling tinggi adalah kita dan kebanyakkan haiwan omnivors, yang paling kecil dan kurang penting berlaku pada apendiks adalah manusia, dan ini adalah satu contoh terbaik mengenainya."

"Dalam situasi sebenar bakteria dalam apendiks terutamanya dalam usus kita adalah sama, jadi kita telah kehilangan kesemua bakteria yang khusus. Jadi saya tidak fikir ianya menjadi rumah yang selamat kepada bateria itu lagi, saya tidak fikir begitu. Ianya adalah hasil daripada sesuatu yang berlaku sebelumnya."

Apendiks Koala
Tidak seperti manusia, koala adalah popular kerana mempunyai apendiks paling panjang. Ia dipercayai untuk membantu penghadapan diet khas untuk pucuk daun. Professor Vardzxis berkata ianya tidak mungkin akan bertukar.

"Melainkan sudah tentu kita mempunyai perubahan besar dan kita akan dapati koala akan mati, dan kita akan lihat koala akan mula memakan benda yang lain pula, dan apabila ianya mula memakan sesuatu yang lain, dalam tempoh beribu tahun dalam generasi koala tersebut, sudah pasti apendiksnya juga akan mula memendek," katanya.

Professor Vardaxis berkata ianya boleh berlaku pada ketika itu, koala mungkin akan merasai kesan daripada apendiks dan berlaku mengikut perubahan masa.

Sumber:
http://www.abc.net.au/news/2007-10-10/scientists-discover-true-function-of-appendix-organ/693946


Sekian, Terima kasih.

MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Jenayah Terancang Di Ampang Point 18 Julai 2013

Assalamualaikum, sudahkah anda membeli-belah untuk persiapan hari raya yang bakal menjelang nanti? Jika belum, sebelum anda mahu membuat persiapan dan mahu berkunjung ke pusat membeli-belah, saya mahu memberikan sedikit peringatan penting kepada anda semua. Sila pastikan anda tidak membawa barang-barang berharga di tempat awan khususnya di tempat membeli belah seperti Ipad, Tab, Wallet dan barangan berharga lain jika anda berseorangan.

Mengapa? Ini bagi mengelakkan anda diperdaya dengan taktik yang licik daripada mereka yang mahu mengambil atau mencuri barangan anda secara terancang. Jika anda berteman mungkin boleh lebih berhati-hati, dibimbangi kita terleka dengan beberapa perkara yang menarik perhatian kita dan pada ketika itulah JENAYAH sedang berlaku. Berikut adalah kejadian yang sangat licik di Ampang Point pada 18 Julai 2013 yang lalu.Apabila diperhatikan terdapat seorang mangsa dan 4 orang suspek dalam kejadian yang dapat dilihat melalui CCTV di pusat membeli belah tersebut. Saksikanlah dan berhati-hati jika perhatian anda dialihkan ketika anda di tempat membeli-belah. Dibimbangi anda adalah mangsa seterusnya. Nauzubillahiminzalik.Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Cara Semak Penyata KWSP Online

Assalamualaikum, anda pernah berkerja? Jika pernah, adakah anda membuat caruman KWSP untuk gaji anda? Jika ya, adakah anda telah semak semua penyata dan adakah anda pasti majikan anda juga telah mencarum untuk anda? Jika belum, tahukah anda cara mudah untuk menyemak penyata tersebut? 7 Langkah mudah semak penyata KWSP!

Kesemua persoalan ini adalah penting untuk yang mempunyai caruman dengan KWSP untuk simpanan anda daripada gaji bulanan anda. Saya mahu kongsikan bagaimana caruman ini boleh disemak secara dalam talian dan cara untuk memantau sama ada majikan anda telah pun membuat caruman tersebut untuk anda.

Jika tidak, anda boleh membuat laporan kepada pihak KWSP dengan membawa salinan slip gaji anda sebagai bukti caruman yang telah ditolak majikan anda untuk dimasukkan ke dalam akaun KWSP anda.Bagaimana mahu menyemaknya? Baiklah, saya akan cadangan satu daripada langkah yang boleh anda lakukan untuk pertama kali mahu menyemak akaun KWSP anda secara dalam talian. Sebelum itu, pastikan anda mempunyai:-
1. Telefon
2. Akses Internet (untuk pendaftaran pertama)

Langkah-langkah Mudah:
 1. Buat panggilan ke Pusat Panggilan KWSP 03-8922 6000 (hanya waktu bekerja).
 2. Pilih permohonan i-Akaun.
 3. SMS akan dihantar ke nombor telefon anda mengandungi 6 Kod Pengaktifan (Sah sehingga 90 hari).
 4. Buka laman web https://secure.kwsp.gov.my/secured/member/login
 5. Kemudian pilih https://secure.kwsp.gov.my/secured/member/register?2
 6. Klik 'Setuju' kemudian, lengkapkan borang tersebut.
 7. Isikan beberapa soalan keselamatan untuk anda dan kemudian selesai dan anda boleh login untuk melihat penyata kewangan KWSP anda di dalam talian.

Sila lihat paparan yang akan anda lihat ketika membuka i-Akaun untuk penyata KWSP dalam talian.


Halaman Utama KWSPHalaman sebelum Login (Klik Pengaktifan i-Akauan jika mahu pertama kali login)


Halaman yang anda perlu lihat apabila mahu mengaktifkan i-Akaun anda.Penyata boleh dilihat dengan memilih tahun dalam pilihan seperti di bawah ini.Semoga perkongsian ini akan membantu anda untuk menyelia dan memantau pembayaran yang dibuat majikan. Anda juga boleh melihat kedua-dua akaun KWSP dalam penyata ini.

Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Tanda Wakaf Dalam Al-Quran

Assalamualaikum, alhamdulilah sudah pun hampir masuk ke separuh bulan atau bahagian kedua bulan Ramadhan. Bulan ini ialah bulan al-quran, maka banyaklah yang tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang berganda pada bulan ini. Namun, sedar atau tidak, apabila bulan Ramadhan tiba, sudah pasti antara perkara yang paling mendapat tumpuan adalah bertadarus al-quran.

Namun, disebalik ghairah membaca al-quran, sedarkah kita mungkin dalam bulan ini kita boleh menghatamkan sebuah alquran dengan bacaan yang dilakukan mengikut waktu yang disusun sendiri untuk mengisi masa yang lebih banyak di bulan ini dengan bacaan kalamullah ini. MashaAllah.

Oleh itu, mari saya kongsikan beberapa tanda wakaf di dalam Al-Quran yang mungkin kita selalu jumpa tetapi tidak ingat akan maksud disebalik tanda-tanda tersebut.

Tanda-tanda waqaf (berhenti): Tanda-tanda yang diletakkan di Mushaf agar pembaca mengetahui letak waqaf dan washl (terus). Tanda-tanda ini berjumlah enam, seperti berikut ini:


Tanda Waqaf Lazim; harus berhenti, seperti: : Tanda Waqaf Mamnuu‘: dilarang berhenti, seperti:  : Tanda Waqaf Jaiz (boleh) yang berhenti atau terus sama hukumnya, seperti: : Tanda Waqaf Jaiz yaitu: Boleh berhenti, tapi lebih baik diteruskan, seperti: : Tanda Waqaf Jaiz, yaitu: Boleh berhenti, dan itu lebih baik. Seperti: Tanda waqaf mu‘anaqah: hukumnya boleh memilih, jika berhenti pada yang pertama, pada yang ke dua harus terus atau sebaliknya, seperti:Semoga bacaan kita akan lebih baik dengan mengikuti dan mematuhi tanda-tanda wakaf yang ada di dalam al-Quran Kareem yang kita baca dan fahami. InshaAllah.

Sumber diambil daripada Kamus Istilah AlQuran.

Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Rabu Tanpa Kata 101 (Wordless Wednesday) Haiwan Pun Ada MasalahHari Rabu adalah hari yang kebanyakkan blogger hanya mempamerkan gambar sahaja tanpa penerangan untuk gambar tersebut. Jadi, saya juga ingin menyertai Hari Rabu Tanpa Kata. Dalam Bahasa Inggerisnya disebut Wordless Wednesday. Apa pun, gambar yang saya paparkan mempunyai pelbagai maksud yang boleh diterjemahkan pembaca blog. Di dalam blog ini, saya akan memaparkan gambar-gambar yang diambil saya sendiri kecuali dinyatakan. Insya-Allah.


Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Rabu Tanpa Kata 100 (Wordless Wednesday) Dinar Dan Goldbar


Hari Rabu adalah hari yang kebanyakkan blogger hanya mempamerkan gambar sahaja tanpa penerangan untuk gambar tersebut. Jadi, saya juga ingin menyertai Hari Rabu Tanpa Kata. Dalam Bahasa Inggerisnya disebut Wordless Wednesday. Apa pun, gambar yang saya paparkan mempunyai pelbagai maksud yang boleh diterjemahkan pembaca blog. Di dalam blog ini, saya akan memaparkan gambar-gambar yang diambil saya sendiri kecuali dinyatakan. Insya-Allah.


Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Macam Mana Nak Bayar Zakat Emas?

Assalamualaikum, sekarang ni ramai betul yang beli emas, dah tak kira dah peringkat umur dah, mesti nak dapatkan emas walaupun sedikit dalam bentuk apa pun. Betul tak? Mungkin betul dan mungkin tidak. Jadi, dalam keadaan menyimpan dan memakai emas, mesti ada yang terfikir dan terlintas, aku kena bayar zakat emas tak? Macam mana nak tahu kena bayar atau pun tidak?

Baiklah saya kongsikan perkara ini untuk memastikan kita sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang muslim yang sentiasa mahu memperbaiki diri dan mentaati perintah Allah. Berikut perkara yang kita perlu faham dan ketahui.

Emas adalah jenis-jenis logam yang diwajibkan zakat. Kewajipan zakat ke atas logam ini dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. bermaksud:
“Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah (mengeluarkan zakat) maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih, pada hari emas dan perak dibakar di dalam neraka jahanam lalu diselar dengannya dahi dan rusuk mereka dan belakang mereka seraya dikatakan kepada mereka inilah harta yang kamu simpan selama ini buat dirimu, maka rasailah balasan apa yang kamu simpan dahulu”.
At- Taubah; ayat 34-35


Zakat emas dikira dalam dua keadaan.

1. Emas yang tidak dipakai (disimpan)

Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Jika nilai emas tersebut menyamai atau melebihi 85gram (nisab), maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%.
Contoh:
2.5% x nilai emas yang disimpan (jika melebihi nisab)
Contoh : RM6,000 x 2.5%
Jumlah zakat    = RM 150

2. Emas yang dipakai

Emas yang dipakai (sebagai perhiasan) walaupun sekali dalam tempoh setahun tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Tetapi jika ianya melebihi ‘uruf’ (nilai kebiasaan pemakaian masyarakat setempat), maka ia diwajibkan zakat dengan kadar 2.5% atas lebihan dari nilai uruf. Nilai yang diambilkira adalah nilai semasa emas sahaja iaitu tidak termasuk batu permata.
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan kadar uruf adalah 150 gram emas.
Contoh:
Berat Emas yang dipakai = 250 gram
Uruf Emas = 150g ram
Berat Emas yang layak dizakat = 250 gram - 150 gram = 100gram
Zakat yang wajib dibayar = 2.5% x (100 gram x harga semasa)
= 2.5% x (100 gram x RM 77.16)
= RM 192.9

Berikut pula jumlah uruf yang digunakan sejak tahun 1995 di Malaysia.Semoga harta kita sentiasa berada dalam keadaan bersih daripada hak saudara kita yang lain. InshaAllah.

Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

PDN Kata Jangan Derma Darah?

Assalamualaikum, beberapa hari lalu (3 Julai 2013) mahu derma darahn di KLCC, tetapi doktor daripada Pusat Darah Negara kata, "Encik tak boleh derma darah". Itulah yang dikatakan. Tapi saya juga nasihatkan kepada anda janganlah derma darah dan lupakanlah hasrat murni anda. Saya serius bagi tahu, lupakan hasrat murni anda untuk menderma darah sekurang-kurangnya selama lima tahun. Mengapa? 

Anda dilarang menderma darah selama lima tahun sekurang-kurangnya jika anda pernah mendapat jangkitan TIBI atau pun batuk kering atau pun tuberculosis. Anda perlu menunggu selama lima tahun selepas tarikh terakhir rawatan anda. Itulah nasibnya jika anda pernah menghidapi penyakit batuk kering.

Apa yang dimaklumkan oleh pihak PDN, sekiranya penderma itu mendapat tahu jangkitan TIBI tersebut melalui PDN, maka nama penderma akan disenarai hitamkan dalam sistem selama lima tahun dan dihalang daripada menderma darah. Tetapi, jika anda mendapat tahu jangkitan TIBI tersebut di hospital-hospital lain, mungkin nama anda tidak disenarai hitam dalam sistem PDN.Namun, jika anda tidak mengetahui atau tidak memaklumkan dalam borang tersebut, berkemungkinan anda boleh menderma. Tapi apa boleh buat, dah la tak dapat menderma selama lima tahun, rasa macam geram pula dengan doktor tu tak tahu kenapa. Baru tahu yang pesakit TIBI yang sudah sembuh tak boleh menderma selama lima tahun selepas rawatan. 


Saya rasa, doktor-doktor di luar sana kenalah sabar sikit beri penerangan kepada penderma yang datang, tak ada lah rasa kecewa nak datang menderma tiba-tiba baru tahu kata tak boleh derma. Biasalah, situasinya ketika saya diberi tahu tidak boleh menderma, saya tanyalah kenapa saya tak tahu selepas 2 kali menderma darah selepas setahun lebih habis rawatan. Doktor ni pun satu hal, nak bagi penerangan tu, tunjuklah pamplet ke, atau apa-apa yang yang menerangkan tempoh layak menderma selepas sesuatu rawatan.

Ini tidak, cakap sekadar cakap je. Tahulah doktor lebih tahu, tapi cubalah bagi hati penderma darah ni puas hati dan taklah rasa kecewa sangat. Ish, apa pun tak boleh. sabar je lah. 


Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Rabu Tanpa Kata 99 (Wordless Wednesday) Papan Tanda Berkuasa


Hari Rabu adalah hari yang kebanyakkan blogger hanya mempamerkan gambar sahaja tanpa penerangan untuk gambar tersebut. Jadi, saya juga ingin menyertai Hari Rabu Tanpa Kata. Dalam Bahasa Inggerisnya disebut Wordless Wednesday. Apa pun, gambar yang saya paparkan mempunyai pelbagai maksud yang boleh diterjemahkan pembaca blog. Di dalam blog ini, saya akan memaparkan gambar-gambar yang diambil saya sendiri kecuali dinyatakan. Insya-Allah.


Sekian, Terima kasih.
MINDA INSAN - Info Ditambah, Minda Bercambah.

Nuffnang